//Điểm khác và giống nhau của 3 đặc khu kinh tế

Điểm khác và giống nhau của 3 đặc khu kinh tế

Người Việt được vào casino, dân được miễn thuế trong 5 năm, phát triển các ngành riêng biệt… và chỉ có một trưởng đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

2017-11-27T11:29:12+00:00